Japanese kitemaker Mikio Toki builds a kaku dako kite as Scott Skinner describes the process. This kite kit is available on the Drachen Foundation website at: https://www.drachen.org/kitekits/toki-kaku-dako-kite-kit